دبستان پسرانه مهر اندیشه 2

شعبه شماره 2 (پسرانه) : اندیشه 71- 71/2 - جنب پارک -پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
تلفن :   36208494 - همراه 09338117631

در این شعبه  دانش آموزان پسر پایه های اول تا سوم  ابتدایی تحصیل می کنند.