جشن ها


جشن قرآن دانش آموزان  سال تحصیلی 1400 جشن قرآن در دبستان غیردولتی مهراندیشه برگزار گردید  و دانش آموزان عزیز در پایان مراسم، دست به دعا برداشتند برای نزول باران ...مشاهده ی مطلب 

جشن قرآن دانش آموزان  سال تحصیلی 1400 جشن قرآن در دبستان غیردولتی مهراندیشه برگزار گردید  و دانش آموزان عزیز در پایان مراسم، دست به دعا برداشتند برای نزول باران ...مشاهده ی مطلب