بهترین دبستان مشهد - بهترین دبستان غیردولتی مشهد

بهترین دبستان مشهد - بهترین دبستان غیردولتی مشهد

چرا معتقدیم مهر اندیشه بهترین دبستان مشهد است؟

ما معتقدیم مهر اندیشه بهترین دبستان مشهد است زیرا گروهی از بهترین دانش آموزان که حاصل تربیت و پرورش بهترین خانواده‌ها هستند در آن تحصیل می کنند.
 

 

دبستان برتر مشهد

مهر اندیشه دبستان برتر مشهد

چرا معتقدیم مهر اندیشه دبستان برتر مشهد است ؟

ما معتقدیم مهر اندیشه دبستان برتر مشهد است زیرا دو مقوله‌ی مهم آموزش و تربیت در کنار هم مورد توجه قرار می گیرند. چرا که وجود و همراهی آنها را به عنوان دوبال برای رشد، شکوفایی و پرواز دانش آموزان در دنیای علم و ادب لازم و ضروری می دانیم.
 

دبستان نخبگان

مهر اندیشه دبستان نخبگان ( دبستان نخبگانی )

چرا مهر اندیشه را دبستان نخبگان می دانیم.

از دید ما نخبه فردی است که در تمامی ساحت‌های تربیتی(شش ساحت) به صورت متوازن رشد یافته و علاوه بر آنکه در یک زمینه خاص پیشرفت قابل توجهی نموده و صاحب نظر است، در سایر ساحت ها (حوزه های رشدی) هم به صورت مطلوب و مناسب تکامل یافته باشد.

افتخار ما این است که مهر اندیشه را دبستانی تمام ساحتی می دانیم به عبارتی دیگر از دید ما همانقدر که مقوله‌ی مهم تربیت علمی و فن آورانه مهم است توجه به حوزه‌‌یِ هنر و زیبایی شناسی هم اهمیت دارد و به همان اندازه که لازم است ساحت زیستی و تربیت بدنی مورد توجه قرار گیرد باید به مقوله‌ی اعتقادی و اخلاقی هم توجه نمود و ... 

 

بهترین دبستان مشهد - بهترین دبستان غیردولتی مشهد - بهترین دبستان پسرانه مشهد - بهترین دبستان غیردولتی پسرانه مشهد - بهترین دبستان دخترانه مشهد - بهترین دبستان غیردولتی دخترانه مشهد -مهر اندیشه بهترین دبستان مشهد - دبستان برتر مشهد - دبستان نخبگان