اردوی فرهنگی تفریحی دانش آموزان پسر مدارس مهر اندیشه - شعبه 1 و 2