کلیپ ورزشی دانش آموزان مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی دانش آموزان مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شعبه پسرانه کلیپ ورزشی شعبه دخترانه

نمایش
کلیپ شماره 3 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 3 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 3 - مدارس مهر اندیشه    

نمایش
کلیپ شماره 2 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 2 - تربیت بدنی

کلیپ ورزشی شماره 2  - مدارس مهر اندیشه  

نمایش
کلیپ ورزشی شماره1  - مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شماره1 - مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شماره 1  - مدارس مهر اندیشه    

نمایش
برگزاری کلاس های فوتبال آکادمی ورزشی مهر اندیشه در زمین چمن

برگزاری کلاس های فوتبال آکادمی ورزشی مهر اندیشه در زمین چمن

نمایش
درس علوم و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در مسابقات رشته های مختلف ورزشی در سطح ناحیه

درس علوم و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در مسابقات رشته های مختلف ورزشی در سطح ناحیه

نمایش
برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبتهای مختلف به منظور کشف استعدادهای دانش آموزان و ارائه مدال و لوح قهرمانی

برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبتهای مختلف به منظور کشف استعدادهای دانش آموزان و ارائه مدال و لوح قهرمانی

نمایش
مشاهده گالری