مانور سراسری زلزله در شعبه پسرانه مدارس مهر اندیشه

حضور فعال گلهای بوستان مهر اندیشه در مانور سراسری زلزله و ایمنی در منازل

شعبه پسرانه مدارس مهر اندیشه

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه

@dabestanemehreandishe